dinsdag 9 december 2014

Chechnya and Tunisia alNusra - ISIS that come under the control of (MIT) Turkey

TURKEY - The BASIC SPONSOR OF ORGANIZATION ISIS (DOCUMENT document)

Posted by spitha80 on November 2, 2014

ErdoganThe translated document we present had appeared and the Greek electronic media before about a year, but only translated some parts of. We quote the whole to understand all the how and why Turkey still years now intensify katsapliades the so-called Islamic state.

Three

SECRET

T.C.

MINISTRY OF INTERIOR

To prefecture Hatay

No. 21714546-47201 (81340) 224-5826 / 42438 15/3/2013

Subject: The basis of our regional interests, providing support in the box below fighters El Nousra fighting in Syria against the forces of PYD is the extension of the disruptive organization PKK. Thus, in public facilities within the boundaries of your county

CIRCULAR 2013/12

It is important to observe secrecy about the passage of fighters mainly from Chechnya and Tunisia that come under the control of National Intelligence (MIT) and pass through the border of your county to Syria to fight against the forces of PYD which is the extension of the PKK, as well as the provision of appropriate support and security officers of the intelligence service.

The county of Hatay occupies a strategic position for the passage of fighters from the borders of our country towards Syria. Mostly from here will be providing logistical support to Islamic groups, their education, nursing the wounded and the passage of militants. Our National Intelligence Agency and the competent authorities have been notified about this issue. They will work in coordination with the prefecture of Hatay.

It was considered appropriate in great secrecy much of combatants through various NGOs sent by road or by air in your area, to catalyze in hostels of the Directorate of Religious Affairs and other entities covered there, as in public accommodations to be determined by the MIT

We need to show great diligence to implement the circular and observance of secrecy.

I ask where possible implementation of the above

signature

Muammer Güler

Home Secretary

tourkikanea

Nederlands

T.C.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Om prefectuur Hatay

Nee 21714546-47201 (81340) 224-5826 / 42438 15/3/2013

Onderwerp: De basis van onze regionale belangen, het bieden van ondersteuning in het vak hieronder strijders El Nousra vechten in Syrië tegen de krachten van PYD is de uitbreiding van de verstorende organisatie PKK. Dus, in openbare voorzieningen binnen de grenzen van uw provincie

RONDE 2013/12

Het is belangrijk om geheimhouding over de passage van strijders voornamelijk uit Tsjetsjenië en Tunesië die onder de controle van de National Intelligence (MIT Turkije) komen observeren en passeren de grens van uw provincie naar Syrië om te vechten tegen de krachten van PYD die is de uitbreiding van de PKK, evenals de verstrekking van de nodige ondersteuning en beveiliging officieren van de inlichtingendienst.

De provincie Hatay ligt op een strategische positie voor de passage van strijders uit de grenzen van ons land in de richting van Syrië. Meestal van hier wordt het verstrekken van logistieke steun aan islamitische groeperingen, hun opleiding, verpleging de gewonde en de passage van militanten. Onze National Intelligence Agency en de bevoegde autoriteiten in kennis zijn gesteld over deze kwestie. Zij zal werken in coördinatie met de prefectuur van Hatay.

Het werd passend in het diepste geheim een ​​groot deel van de strijders door middel van verschillende NGO's over de weg of door de lucht verzonden in uw omgeving, beschouwd als katalyseren in hostels van het Directoraat voor Religieuze Zaken en andere entiteiten er bedekt, zoals in openbare aanpassingen te bepalen door het MIT

We moeten grote ijver aan de ronde en de naleving van geheimhouding implementeren tonen.

Ik vraag waar mogelijk de uitvoering van de bovenstaande

handtekening

Muammer Güler

Minister van Binnenlandse Zaken

tourkikanea

Russisch 

Агар Т.С.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Префектура Хатай

Количество 21714546-47201 (81340) 224-5826 / 42438 15/3/2013

Тема: основа наших региональных интересов, оказание поддержки в поле ниже боевиков Эль Nousra, воюющих в Сирии против сил PYD является расширение подрывной организации РПК. Таким образом, в государственных учреждениях в границах вашего округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 2013/12

Важно заметить, секретность о прохождении бойцов, главным образом, из Чечни и Тунисе, которые приходят под контролем Национального разведывательного института (MIT) и проходят через границу вашего округа в Сирию, чтобы бороться против сил PYD, которые является продолжением РПК, а также предоставление соответствующих должностных лиц поддержки и безопасности разведывательной службы.

Графство Хатай занимает стратегическое положение для прохода боевиков из границ нашей страны по отношению к Сирии. В основном здесь будут обеспечивать материально-техническую поддержку исламистских групп, их образование, уход за больными ранеными и прохождение боевиков. Наша Национального разведывательного агентства и компетентные органы были уведомлены об этой проблеме. Они будут работать в координации с префектурой Хатай.

Было признано целесообразным в большой тайне, большая часть бойцов через различные НПО, отправленных по дороге или по воздуху в вашем районе, чтобы катализировать в общежитиях Управления по делам религий и других лиц, охваченных там, как и в общественных местах, которые будут определены в Массачусетском технологическом институте

Мы должны показать, огромное трудолюбие для осуществления циркуляр и соблюдение секретности.

Я спрашиваю, где возможная реализация выше

подпись

Муаммар Гюлер

Министр внутренних дел

tourkikanea


More info on #Hatay #Turkey 
Recommended ! #AKP and : What Is Preparing In The Hatay? | The Rojava Report 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten