maandag 23 juni 2014

Ymere en het uitzetten van huurders uit woningen

reactie op:

Brief Ymere standpunt ingezonden Parool 24-6 2014

Mijn opinie;

Volgens de directie zijn de stappen van Ymere weloverwogen dat kan wel kloppen als U het onderstaande leest, de vraag rijst op uit welk oogpunt en met welke intentie? Wie heeft hier profijt van "follow the money". Waarom wil Ymere zoveel mensen uit hun woning kieperen?

Ymere gedraagt zich als een bouwbedrijf voor de midden en hogere inkomens daar valt het meeste geld te halen, de lagere inkomens krijgen steeds minder kans op een woning en de wachtlijsten puilen uit, wachttijden zullen door de plannen van Ymere alleen maar toenemen. Deze willen een hele voorraad woningen verkopen die juist bestemd waren voor deze groep.
Ook het splitsen van woningen in 2 hele kleine woningen verdiend de schoonheidsprijs niet.
Het segment wat Ymere o.a. nu ook verkoopt is binnenkort zelfs nodig voor senioren, die zoals de regeringplannen luiden langer zelfstandig moeten wonen.

Om de mensen uit hun woningen te krijgen, gaan ze ineens renoveren hetgeen ze al tijden nagelaten hebben, niet vanwege het oogpunt de omstandigheden voor de huurders te verbeteren, maar om op die manier de huren te kunnen verhogen en woningen te kunnen verkopen.
Het renoveren zelf kan ze aan de andere kant ook nog geld opleveren omdat ze daarvoor een subsidie kunnen aanvragen. http://www.vdsf.nl/renoveren/

Voorts heeft Ymere er snel nog even een fusie doorheen gedrukt met een woningbedrijf Weesp,
want immers hoe groter ze zijn zo kunnen ze niet meer om je heen, en kun je zonnekoning spelen ala Staal (Vestia). Deze fusie is echter tot groot ongenoegen van de inwoners deze eisen dat Blok de fusie ongedaan maakt. http://www.weespernieuws.nl/lees/22216/huurders-maken-bezwaar-tegen-fusie-woningbouw

Ymere gaat ook snijden in de personeelskosten, komende tijd moeten er tot zo'n 1200 uit.
Het bestuur echter blijft zitten misschien moeten ze daar ook maar eens snijden, het lijkt me nodig om eens te gaan omdenken bij Ymere, dat levert een mooie besparing op in het wagenpark van de heren bestuurders met graai lonen. http://nos.nl/artikel/527963-ontslagen-bij-corporatie-ymere.html

De bestuurders van de woningcorporaties verdienen nog steeds boven de balkenendenorm.
Drie bestuurders streken in 2011 elk 323.000 euro of meer op en de vierde verdiende 271.000 euro. Er hoeft slechts 1 te blijven zitten vanwege de derivaten contracten (verplichting staat in de ISDA contracten derivaten) Dat scheelt al gauw 1.000.000,- per jaar buiten de lease contracten wagenpark. http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=400

Ook het aantal RvC kan terug gebracht worden dat zijn er momenteel 7, de helft zou meer dan voldoende zijn. Gezien de #Enquetewocotk al laat zien wanprestatie.
http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=402

Een half miljoen mensen staat op een wachtlijst voor een huurwoning. De gemiddelde wachttijd bedraagt in grote delen van het land al 6 à 8 jaar. Nog eens twee miljoen mensen willen verhuizen omdat de huidige woning niet bevalt. Maar de huizenprijzen zijn de pan uitgerezen.

Vergeet uw roots niet Ymere

De stichting Ymere is een instelling, die door de rijksoverheid is erkend als woningcorporatie. Ymere dient daarom uitsluitend werkzaamheden te verrichten in het belang van de volkshuisvesting
De oudste voorloper van het huidige Ymere stamt uit 1852, toen de "Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam" (VAK) werd opgericht. De vereniging ontplooide in de Jordaan pioniersactiviteiten om de erbarmelijke levensomstandigheden van veel arbeidersgezinnen te verbeteren. Medio 19e eeuw verving de VAK in een periode van dertig jaar de belabberde huisvesting voor arbeidersgezinnen door goede en betaalbare arbeiderswoningen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ymere

JacquelineLees ook over Ymere jaarrekening 2013
Hoezo sociale woningbouw http://batgirl666.blogspot.nl/2014/05/hoezo-sociale-woningbouw.html

Info

Dringend eigen gebruik voor woonruimte

Wat is dringend eigen gebruik? Dringend eigen gebruik wil zeggen, dat de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft. Bijvoorbeeld om er zelf in te gaan wonen, er een ander in te laten wonen, de woning te slopen, te renoveren of de woning te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Een nieuwe eigenaar kan de huur niet opzeggen gedurende de eerste drie jaar nadat hij de huurder heeft laten weten, dat hij de nieuwe eigenaar is. Om op grond van dringend eigen gebruik de huur te beëindigen moet aan alle drie de volgende voorwaarden zijn voldaan.

Het gebruik moet 'eigen' zijn
Dit betekent, dat de verhuurder een eigen belang bij het gebruik moet hebben. Er wordt niet aan het dringendheidsvereiste voldaan als de wens van de verhuurder om het gehuurde te gebruiken, begrijpelijk maar niet urgent is. Als de verhuurder iemand anders in een woning wil laten wonen, moet hij daar zelf direct belang bij hebben.

Sloop
Sloop kan ook een reden van dringend eigen gebruik geven. Uit woord en taalkundige benadering klinkt het vreemd een woning voor eigen gebruik nodig te hebben om te slopen. Ooit (in het Romeinse recht; ons recht heeft namelijk veel raakvlakken met het Romeinse recht) werden de gebruiksrechten van de eigenaar omschreven als ‘jus fruendi utendi en abutendi'. Met het laatste wordt vernietigen bedoeld. Op grond van de taalkundige beschouwing en op grond van de rechtsgeschiedenis is het slopen van de woning als een van de mogelijkheden van de eigenaar niet vreemd.

Sloop kan om andere dan financiële redenen dringend zijn.
Het is niet zo, dat sloop per definitie de huurovereenkomst doet eindigen. De verhuurder kan er namelijk voor kiezen om de huurovereenkomst in verband met sloop voort te zetten. De wetgever is namelijk van mening, dat ook bij sloop van een woning van een voortgezette overeenkomst sprake kan zijn. De eis die dan wordt gesteld, is dat de plaats en functie van het gehuurde gelijk moet blijven. Echter, dit valt buiten het specifieke onderwerp van dit artikel en zal dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

Renovatie
Renovatie kan ook een grond zijn om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen. Maar opzegging van de huurovereenkomst vanwege renovatie is alleen mogelijk, indien renovatie dringend noodzakelijk is en niet realiseerbaar zonder beëindiging van huurovereenkomst. Dit is het geval als de huurder na de renovatie niet kan terugkeren, omdat de bestemming van het gehuurde is gewijzigd; bijvoorbeeld van kantoorruimte naar horeca, doch ook als nieuwbouw op dezelfde plaats als het gehuurde met dezelfde functie wordt gerealiseerd.

Uit de wetsgeschiedenis is verder af te leiden, dat de verhuurder een huurovereenkomst best mag beëindigen in het kader van een financieel voordeel. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een huurovereenkomst wél kan worden beëindigd, indien de verhuurder het gehuurde sloopt om een verliesgevende exploitatie een halt toe te roepen. Vervolgens mag hij overgaan tot verkoop. Wat echter niet is toegestaan, is om een einde te maken aan een verliesgevende exploitatie door het gehuurde vrij van huur te verkopen, zelfs niet als de nieuwe eigenaar zal slopen. In dat geval zal de kantonrechter geen toestemming verlenen voor beëindiging van de huurovereenkomst. Echter, indien de verhuurder van plan is de woning weer voor woondoeleinden te gaan of te laten gebruiken en de Huisvestingswet is van toepassing, dan moet de verhuurder bij de kantonrechter aantonen dat er een Huisvestingsvergunning zal worden verkregen voor de nieuwe huurder.

Voor alle bovenstaande situaties geldt, dat de kantonrechter de verhuurder kan verplichten om de huurder een vergoeding te geven voor verhuis- en herinrichtingskosten. Op dit moment bedraagt de vergoeding als tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten € 5.135,88. Het bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd door de inflatie.

http://www.vastgoedbelang.nl/?nr=324

Kamervragen

2014Z11661
Vragen van het lid Monasch (PvdA) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de
voorgenomen verkoop door Ymere van 180 woningen in Amsterdam (ingezonden 23 juni 
2014)

1
Kent u de berichten: ‘Ymere zet 180 huishoudens uit huurwoningen in Centrum’ en 
’Woningverkoop Ymere drijft kersverse coalitie uiteen’? 1)
2
Kunt u aangeven op welke gronden de clausule van dringend eigen gebruik mag worden 
ingeroepen? Kunt u daarbij tevens het verschil aangeven tussen opknappen, renovatie en 
(ver)nieuwbouw in relatie tot dringend eigen gebruik?
3
Is het opzeggen van vaste huurcontracten gevolgd door verkoop van het bezit, om daarmee de 
renovatie van ander woningen mede te bekostigen in uw ogen een reden om beroep te doen op 
de clausule voor dringend eigen gebruik? Kunt u dit toelichten?
4
Kan er sprake zijn van dringend eigen gebruik als blijkt dat de renovatie – al dan niet deels – 
aan de verhuurder verwijtbaar is, omdat de verhuurder zijn zorgplicht/ onderhoudsplicht 
jegens de huurder onvoldoende na is gekomen? Kunt u dit toelichten?
5
Kunt u toelichten op basis van bestaande jurisprudentie, hoe hoog de kosten van renovatie/ 
vernieuwbouw moeten zijn voordat er rechtmatig gebruik kan worden gemaakt van de 
clausule voor dringend eigen gebruik? Is hier sprake van misbruik dan wel oneigenlijk 
gebruik van wetgeving om andere doeleinden van deze woningcorporatie mogelijk te maken?
6
Past volgens u deze stap van Ymere bij de agenda van het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur 
voor minder sociale huur en daardoor meer segregatie naar inkomen in de meer populaire 
stadsdelen zoals de binnenstad of meer segregatie tussen de stadsdelen?

1) Het Parool 18 en 19 juni 2014.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Karabulut (SP), 

ingezonden 20 juni 2014 (vraagnummer 2014Z11575)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten